Aktualności

Doradca do spraw etyki w Komendzie Stołecznej Policji

07.12.2021 • Opracowanie: Redakcja SMP

W Komendzie Stołecznej Policji został powołany Doradca ds. Etyki. Zadaniem doradcy jest doradzanie i udzielanie wsparcia pracownikom Policji w sytuacjach wątpliwych etycznie oraz promowanie kultury i uczciwości.


Foto: Marek Szałajski

Decyzją Komendanta Stołecznego Policji został powołany doradca ds. etyki.

Do zadań doradcy do spraw etyki należy:

1. Doradzanie i udzielanie wsparcia pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.
• Doradca doradza pracownikom, jak właściwie rozumieć i przestrzegać zasad służby cywilnej oraz zasad etyki służby cywilnej.
• Doradca zapewnia pracownikowi, który zwraca się do niego:
- poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
- anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa;
• Doradca stara się doradzić pracownikowi wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Nie podejmuje za pracownika decyzji ani nie odpowiada za te, które on podjął lub podejmie.
• Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).
• Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:
- wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
- braku możliwości zachowania bezstronności.

2. Promowanie kultury uczciwości wśród pracowników. Zadaniem doradcy ds. etyki jest promowanie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników. Podnoszenie świadomości etycznej pracowników odbywa się głównie poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, np. poprzez organizację lub prowadzenie szkoleń w ramach służby przygotowawczej oraz wynikających z planu szkoleń urzędu. Doradca ds. etyki współpracuje również z innymi osobami, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w urzędzie, w szczególności mobbingowi, nierównemu traktowaniu, korupcji.

Zadaniem doradcy ds. etyki jest współpraca z Komendantem Stołecznym Policji w sytuacjach, które budzą jego uzasadnioną wątpliwość, co do przestrzegania zasad służby cywilnej lub zasad etyki, przy zachowaniu zasad pełnienia funkcji doradcy. Doradca ds. etyki współpracuje również z osobami / komórkami organizacyjnymi, które są odpowiedzialne za analizę ryzyka w ramach kontroli zarządczej w obszarze etyki oraz przygotowuje lub opiniuje projekty wewnętrznych regulacji, które dotyczą zasad i norm w zakresie etyki.

Doradca ds. etyki: Edyta Adamus
Wydział Komunikacji Społecznej KSP
Kontakt:
e-mail: edyta.adamus@ksp.policja.gov.pl

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

UWAGA!
Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania po wcześniejszym kontakcie z doradcą ds. etyki.